logo1b
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
tytrozwazania
Tematy, które przedstawiamy, budzą wiele kontrowersji i chyba dlatego rzadko porusza się je w Kościele.
Chrześcijanie jednak powinni wiedzieć, co o tych sprawach mówi Biblia,
aby być posłusznymi Bogu i umieć doradzać innym.
Rozważania mogą być przez nas uzupełnianie lub rozszerzane na bieżąco.
Część zagadnień została wygłoszona w formie kazań w jednym z kościołów ewangelicznych.
Możesz najpierw zapoznać się z wnioskami, które są na końcu tematu a potem sprawdzić, jak do nich doszliśmy.

UWAGA- opracowania nie są przeznaczone do publicznego rozpowszechniania - wyłącznie do użytku osobistego.

Pod tytułami rozważań podajemy wykaz ksiąg Biblii (Biblia Warszawska).
1.   Rozwód, czyli czy chrześcijanie mogą się rozwodzić i co dalej ?    --->
2.   Czy kobieta może być w Kościele pastorem lub nauczać?     --->
3.   Życie wieczne, czyli co czeka chrześcijanina po śmierci.    --->
4.   Czy chrześcijanin może być opętany, mieć demona?     --->
5.   Koran - czy bóg Koranu jest Bogiem Biblii i inne wątpliwości...    --->
6.   Czy Bóg popiera kłamstwo jako metodę działania?     --->
7.   Joga i medytacja, czy chrześcijanie mogą je uprawiać?     --->
8.   Piekło, czyli gdzie trafiają ludzie nieposłuszni Bogu.     --->
9.   BIBLIA, księga życia     --->
10. Dziesięcina - inwestycja w Królestwo Boże     --->
11. Czy Bóg Ojciec jest większy od Pana Jezusa i jakie to ma znaczenie dla nas?     --->
12. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie.     --->
13. Zbawienie w Biblii (przed Zakonem, pod Zakonem i obecnie ).     --->
14. Przeznaczenie - czy nasz los jest z góry ustalony przez Boga?     --->
15. Bóg miłujący czy okrutny?     --->
16. Dlaczego Hioba spotkały nieszczęścia i dlaczego jego przyjaciele nie mówili prawdy o Bogu?     --->
17. Czy dary Ducha Świętego można utracić ?     --->
18. Grzech pierworodny, jego konsekwencje oraz gdzie idą dzieci po śmierci.     --->
19. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony - wielkie kłamstwo.     --->
20. Pozorne sprzeczności biblijne.     --->
21. Człowiek - od poczęcia czy od urodzenia?     --->
22. Chrześcijanin a pożyczanie.     --->
23. Samobójstwo = morderstwo.     --->
24. Nie zabijaj     --->
25. Czy przekleństwo ma moc nad chrześcijanami?     --->
26. Czy chrześcijanie powinni przestrzegać szabatu ?     --->
27. Kontakty ze zmarłymi - czy możliwe ?     --->
28. Czy trzeba głosić ewangelię ?     --->
29. Uzdrawianie.     --->
30. Wskrzeszanie zmarłych.     --->
31. Grzech śmiertelny = grzech przeciwko Duchowi Świętemu.     --->
32. Czy człowiek może być Bogiem ?     --->

biblia5

                WYKAZ KSIĄG BIBLII WARSZAWSKIEJ 
Lp. Tytuł księgi Skrót STARY TESTAMENT 1. Pierwsza Księga Mojżeszowa (Rodzaju) 1M. 2. Druga Księga Mojżeszowa (Wyjścia) 2M. 3. Trzecia Księga Mojżeszowa (Kapłańska) 3M. 4. Czwarta Księga Mojżeszowa (Liczb) 4M. 5. Piąta Księga Mojżeszowa (Powt. Prawa) 5M. 6. Księga Jozuego Joz. 7. Księga Sędziów Sędz. 8. Księga Rut Rut 9. Pierwsza Księga Samuela 1Sam. 10. Druga Księga Samuela 2Sam. 11. Pierwsza Księga Królewska 1Król. 12. Druga Księga Królewska 2Król. 13. Pierwsza Księga Kronik 1Kron. 14. Druga Księga Kronik 2Kron. 15. Księga Ezdrasza Ezdr. 16. Księga Nehemiasza Neh. 17. Księga Estery Est. 18. Księga Joba Hiob. 19. Księga Psalmów Ps. 20. Przypowieści Salomona Przyp. 21. Księga Kaznodziei Salomona Kazn. 22. Pieśń nad Pieśniami PnP 23. Księga Izajasza Iz. 24. Księga Jeremiasza Jer. 25. Treny Tr. 26. Księga Ezechiela Ezech. 27. Księga Daniela Dan. 28. Księga Ozeasza Oz. 29. Księga Joela Joel 30. Księga Amosa Am. 31. Księga Abdiasza Abd. 32. Księga Jonasza Jon. 33. Księga Micheasza Mich. 34. Księga Nahuma Nah. 35. Księga Habakuka Hab. 36. Księga Sofoniasza Sof. 37. Księga Aggeusza Ag. 38. Księga Zachariasza Zach. 39. Księga Malachiasza Mal. NOWY TESTAMENT 40. Ewangelia św. Mateusza Mat. 41. Ewangelia św. Marka Mar. 42. Ewangelia św. Łukasza Łuk. 43. Ewangelia św. Jana J. 44. Dzieje Apostolskie Dz. 45. List św. Pawła do Rzymian Rz. 46. Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1Kor. 47. Drugi list św. Pawła do Koryntian 2Kor. 48. List św. Pawła do Galacjan Gal. 49. List św. Pawła do Efezjan Ef. 50. List św. Pawła do Filipian Flp. 51. List św. Pawła do Kolosan Kol. 52. Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan 1Tes. 53. Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan 2Tes. 54. Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza 1Tym. 55. Drugi list św. Pawła do Tymoteusza 2Tym. 56. List św. Pawła do Tytusa Tyt. 57. List św. Pawła do Filemona Filem. 58. List do Hebrajczyków Hebr. 59. List św. Jakuba Jk. 60. Pierwszy list św. Piotra 1P. 61. Drugi list św. Piotra 2P. 62. Pierwszy list św. Jana 1J. 63. Drugi list św. Jana 2J. 64. Trzeci list św. Jana 3J. 65. List św. Judy Judy 66. Objawienie św. Jana (Apokalipsa) Obj. (Ap.) (Przykład: 1M.3,14 - to 1 Księga Mojżeszowa, rozdział 3, wiersz 14)
liniakwiat1

mail2
KONTAKT